Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.half-note.com/
Τρέχουσα τιμή : 15964245
Προηγούμενη τιμή : 12645046
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -20.79%