Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.mlv.vdsystems.com
Τρέχουσα τιμή : 1014925
Προηγούμενη τιμή : 1098818
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 8.27%