Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.ladokola.eu/
Τρέχουσα τιμή : 7300388
Προηγούμενη τιμή : 4137802
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -43.32%