Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.deaf.elemedu.upatras.gr
Τρέχουσα τιμή : 39506
Προηγούμενη τιμή : 22892
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -42.05%