Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.sitemaker.gr/spyronionios/page_GREEK_1.htm
Τρέχουσα τιμή : 12114125
Προηγούμενη τιμή : 354503
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -97.07%