Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.palassis.gr/
Τρέχουσα τιμή : 25523600
Προηγούμενη τιμή : 8325808
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -67.38%