Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.okana.gr
Τρέχουσα τιμή : 1526406
Προηγούμενη τιμή : 1496767
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -1.94%