Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.angelakisd.gr/
Τρέχουσα τιμή : 11436508
Προηγούμενη τιμή : 3923432
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -65.69%