Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://news.vaioweb.eu/
Τρέχουσα τιμή : 1953716
Προηγούμενη τιμή : 1104802
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -43.45%