Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://just-memory.blogspot.com/
Τρέχουσα τιμή : 14402317
Προηγούμενη τιμή : 12
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -100%