Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.videomag.gr/
Τρέχουσα τιμή : 461629
Προηγούμενη τιμή : 246978
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -46.5%