Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.culture.gr/4/42/421/42103/42103e/g42103e1.html
Τρέχουσα τιμή : 151168
Προηγούμενη τιμή : 124603
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -17.57%