Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.gspa.gr/INETDHES/e-documents/default.asp
Τρέχουσα τιμή : 922026
Προηγούμενη τιμή : 293033
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -68.22%