Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.comicscave.gr/
Τρέχουσα τιμή : 907601
Προηγούμενη τιμή : 790952
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -12.85%