Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.mama4shop.com/
Τρέχουσα τιμή : 3864622
Προηγούμενη τιμή : 2207154
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -42.89%