Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.sastore.gr/
Τρέχουσα τιμή : 21629654
Προηγούμενη τιμή : 5583718
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -74.18%