Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.xmed.gr/
Τρέχουσα τιμή : 4837069
Προηγούμενη τιμή : 2315732
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -52.13%