Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.saridis.gr
Τρέχουσα τιμή : 21471365
Προηγούμενη τιμή : 7102912
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -66.92%