Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.fatsulesmoda.gr/
Τρέχουσα τιμή : 1875310
Προηγούμενη τιμή : 2857776
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 52.39%