Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.mavihart.gr
Τρέχουσα τιμή : 26320415
Προηγούμενη τιμή : 8190206
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -68.88%