Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.alexstore.gr
Τρέχουσα τιμή : 7839549
Προηγούμενη τιμή : 2522046
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -67.83%