Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.cook.idx.gr
Τρέχουσα τιμή : 3699593
Προηγούμενη τιμή : 3423992
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -7.45%