Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.synedros.gr/hotel_card.asp?nomos=34&id=217
Τρέχουσα τιμή : 6768632
Προηγούμενη τιμή : 1
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -100%